டெஸ்டோஸ்டிரோன்

டெஸ்டோஸ்டிரோன் மதிப்புகள் மற்றும் வரையறைகள்

சாதாரண referent values of டெஸ்டோஸ்டிரோன் test for ஆண் பெண், are between 8 and 35 nmol/L (or between 230 and 1000 ng/dl).

பாலினம் :

ஆண் பெண்

கீழ் எல்லை :
| மேல் எல்லை :
யூனிட் :
நரம்பு :
8   -
35
nmol/L
சாதாரண
230   -
1000
ng/dl
சாதாரண

சாதாரண referent values of டெஸ்டோஸ்டிரோன் test for ஆண் பெண், 50 வயது கீழ், are between 10 and 45 nmol/L (or between 290 and 1300 ng/dl).

பாலினம் :

ஆண் பெண்

நோயாளி வகை :

50 வயது கீழ்

கீழ் எல்லை :
| மேல் எல்லை :
யூனிட் :
நரம்பு :
10   -
45
nmol/L
சாதாரண
290   -
1300
ng/dl
சாதாரண

சாதாரண referent values of டெஸ்டோஸ்டிரோன் test for ஆண் பெண், 50 வயது மீது, are between 6.2 and 26 nmol/L (or between 180 and 740 ng/dl).

பாலினம் :

ஆண் பெண்

நோயாளி வகை :

50 வயது மீது

கீழ் எல்லை :
| மேல் எல்லை :
யூனிட் :
நரம்பு :
6.2   -
26
nmol/L
சாதாரண
180   -
740
ng/dl
சாதாரண

சாதாரண referent values of டெஸ்டோஸ்டிரோன் test for பெண் பாலின, are between 0.7 and 3.0 nmol/L (or between 20 and 85 ng/dl).

பாலினம் :

பெண் பாலின

கீழ் எல்லை :
| மேல் எல்லை :
யூனிட் :
நரம்பு :
0.7   -
3.0
nmol/L
சாதாரண
20   -
85
ng/dl
சாதாரண

டெஸ்டோஸ்டிரோன் மதிப்புகள் மற்றும் வரையறைகள்

ஆண் குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
ஆண் நிலை குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் என்ன அர்த்தம்?


ஆண் அதிக டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
ஆண் நிலை உயர் டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் என்ன அர்த்தம்? 1000 (என்ஜி / dl) -


50 வயதிற்கும் ஆண் குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
பழைய 50 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் ஆண் சாதாரண டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் கீழ் எல்லை (nmol / த) 10 ஆகிறது.


50 வயது கீழ் ஆண் அதிக டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
பழைய 50 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் ஆண் சாதாரண டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் கீழ் எல்லை 45 (nmol / L) - 1300 (என்ஜி / dl).


50 வயது மீது ஆண் குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
பழைய 50 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் ஆண் சாதாரண டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் கீழ் எல்லை 6. (nmol / L). குறைந்த அளவு


50 வயது மீது ஆண் அதிக டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
பழைய 50 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் ஆண் சாதாரண டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் மேல் எல்லை 6 (nmol / L) - 740 (என்ஜி / dl).


பெண் குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
குறைந்த ஆண்மையியக்குநீர் டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற கலாச்சாரம்? 0 (என்ஜி / dl) -


பெண் அதிக டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
ஹை ஆண்மையியக்குநீர் டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற கலாச்சாரம் பெண் நிலை உயர் டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் என்ன அர்த்தம்? 85 (என்ஜி / dl) -


மேலும் பார்க்க:

பெண் நடுப்பகுதியில் மஞ்சட்சடல குறைந்த progesterne சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் குறைந்த PROGESTERNE டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற கலாச்சாரம் என்ன அர்த்தம் பெண் நடுப்பகுதியில் மஞ்சட்சடல நிலை ப்ரோஜெஸ்ட்ரோன் குறைவாக சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்?

பிந்தைய மாதவிடாய் நின்ற பெண் குறைந்த லியூடினைசிங் ஹார்மோன் (LH) டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் பெண் குறைந்த லியூடினைசிங் ஹார்மோன் (LH) டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற கலாச்சாரம் என்ன அர்த்தம் பிந்தைய மாதவிடாய் நின்ற நிலை பெண் குறைந்த லியூடினைசிங் ஹார்மோன் (LH) டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்?

குறைந்த முழு இரத்த குளுக்கோஸ் (விரதம்) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் குறைந்த இரத்த குளுக்கோஸ் (விரதம்) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் அர்த்தம் என்ன நிலை என்ன?

உயர் ப்ரோத்ரோம்பின் காலம் (PT) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் உயர் ப்ரோத்ரோம்பின் காலம் (PT) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் அர்த்தம் என்ன நிலை என்ன?

உயர் மொத்த கால்சியம் சோதனை அதிக கால்சியம் அல்லது ரத்த சுண்ணம் இரத்த வழிமுறையாக என்ன செய்கிறது?

75 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நபர் அசாதாரண NT-probnp சோதனை விளைவாக What is a value of a abnormal NT-proBNP level for older people?

உயர் அமிலப்ஃபாஸ்ஃபட்டேஸ் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் உயர் அமிலப்ஃபாஸ்ஃபட்டேஸ் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் அர்த்தம் என்ன நிலை?

குறைந்த டிரான்ஸ்ஃபெரின் செறிவு சோதனை விளைவாக குறைந்த டிரான்ஸ்ஃபெரின் செறிவு டெஸ்ட் விளைவாக?

13-45 வயது அதிக எதிர்ப்பு கணக்கின்றி ஹார்மோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் பழைய 3-45 ஆண்டுகள் சாதாரண எதிர்ப்பு கணக்கின்றி ஹார்மோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் மேல் எல்லை 0 (என்ஜி / மிலி) ஆகிறது. அதிக முட்டை எண்கள் பெண்கள் கருப்பை hyperstimulation அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர்

உயர் மொத்த கொழுப்பு சோதனை விளைவாக உயர்த்தப்பட்டார் மொத்த கொழுப்பு பரிசோதனை அளவில் என்ன அர்த்தம்?

உயர் ஆக்சிஜன் பகுதி அழுத்தம் பரிசோதனை அளவில் சாதாரண ஆக்சிஜன் பகுதி அழுத்தம் உயரத்தில் விட அதிக என்ன அர்த்தம்?

குழந்தைகள் உயர் follicule-stimulatinghormone (FSH) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் சாதாரண ஃபோலிக்கில்-stimulatinghormone (FSH) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் குழந்தைகள் மேல் எல்லை 3 (IU / L).

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more