டெஸ்டோஸ்டிரோன்

டெஸ்டோஸ்டிரோன் மதிப்புகள் மற்றும் வரையறைகள்

சாதாரண referent values of டெஸ்டோஸ்டிரோன் test for ஆண் பெண், are between 8 and 35 nmol/L (or between 230 and 1000 ng/dl).

பாலினம் :

ஆண் பெண்

கீழ் எல்லை :
| மேல் எல்லை :
யூனிட் :
நரம்பு :
8   -
35
nmol/L
சாதாரண
230   -
1000
ng/dl
சாதாரண

சாதாரண referent values of டெஸ்டோஸ்டிரோன் test for ஆண் பெண், 50 வயது கீழ், are between 10 and 45 nmol/L (or between 290 and 1300 ng/dl).

பாலினம் :

ஆண் பெண்

நோயாளி வகை :

50 வயது கீழ்

கீழ் எல்லை :
| மேல் எல்லை :
யூனிட் :
நரம்பு :
10   -
45
nmol/L
சாதாரண
290   -
1300
ng/dl
சாதாரண

சாதாரண referent values of டெஸ்டோஸ்டிரோன் test for ஆண் பெண், 50 வயது மீது, are between 6.2 and 26 nmol/L (or between 180 and 740 ng/dl).

பாலினம் :

ஆண் பெண்

நோயாளி வகை :

50 வயது மீது

கீழ் எல்லை :
| மேல் எல்லை :
யூனிட் :
நரம்பு :
6.2   -
26
nmol/L
சாதாரண
180   -
740
ng/dl
சாதாரண

சாதாரண referent values of டெஸ்டோஸ்டிரோன் test for பெண் பாலின, are between 0.7 and 3.0 nmol/L (or between 20 and 85 ng/dl).

பாலினம் :

பெண் பாலின

கீழ் எல்லை :
| மேல் எல்லை :
யூனிட் :
நரம்பு :
0.7   -
3.0
nmol/L
சாதாரண
20   -
85
ng/dl
சாதாரண

டெஸ்டோஸ்டிரோன் மதிப்புகள் மற்றும் வரையறைகள்

ஆண் குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
ஆண் நிலை குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் என்ன அர்த்தம்?


ஆண் அதிக டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
ஆண் நிலை உயர் டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் என்ன அர்த்தம்? 1000 (என்ஜி / dl) -


50 வயதிற்கும் ஆண் குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
பழைய 50 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் ஆண் சாதாரண டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் கீழ் எல்லை (nmol / த) 10 ஆகிறது.


50 வயது கீழ் ஆண் அதிக டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
பழைய 50 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் ஆண் சாதாரண டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் கீழ் எல்லை 45 (nmol / L) - 1300 (என்ஜி / dl).


50 வயது மீது ஆண் குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
பழைய 50 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் ஆண் சாதாரண டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் கீழ் எல்லை 6. (nmol / L). குறைந்த அளவு


50 வயது மீது ஆண் அதிக டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
பழைய 50 ஆண்டுகளுக்கு கீழ் ஆண் சாதாரண டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் மேல் எல்லை 6 (nmol / L) - 740 (என்ஜி / dl).


பெண் குறைந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
குறைந்த ஆண்மையியக்குநீர் டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற கலாச்சாரம்? 0 (என்ஜி / dl) -


பெண் அதிக டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்
ஹை ஆண்மையியக்குநீர் டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற கலாச்சாரம் பெண் நிலை உயர் டெஸ்டோஸ்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் என்ன அர்த்தம்? 85 (என்ஜி / dl) -


மேலும் பார்க்க:

குறைந்த வளர்ச்சி ஹார்மோன் (அர்ஜினைன் இறைநம்பிக்கை) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் குறைந்த வளர்ச்சி ஹார்மோன் (அர்ஜினைன் இறைநம்பிக்கை) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் அர்த்தம் என்ன நிலை என்ன?

உயர் ஆன்டி- ss ஒரு (RO) சோதனை நேர்மறை குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் உயர் எதிர்ப்பு எஸ்எஸ்-ஒரு (RO) சோதனை நேர்மறை குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் அர்த்தம் என்ன நிலை?

பிறந்த குறைந்த reticulocytes சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் பிறந்த சாதாரண reticulocytes சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் கீழ் எல்லை 1.1 (% சிவப்பணுக்களில்) ஆகிறது.

அதிக எதிர்ப்பு போச்போலிபிட் LGG சோதனை விளைவாக எதிர்மறை குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் உயர் எதிர்ப்பு போச்போலிபிட் LGG சோதனை விளைவாக எதிர்மறை குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் அர்த்தம் என்ன நிலை என்ன?

அதிக எதிர்ப்பு DS-டிஎன்ஏ சோதனை விளைவாக பொருள் படக்கூடிய குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் What does high Anti ds-DNA test result equivocal referent values level mean?

குறைந்த CD4 + செல்களை வயது முதிர்ந்த விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் சோதிக்க குறைந்த CD4 + செல்களை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் சோதிக்க என்ன செய்ய குறைந்த CD4 + செல்களை டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற கலாச்சாரம் வயது நிலை அர்த்தம்?

குறைந்த வைட்டமின் ஒரு சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் ஒரு சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் சமன்செய்ய குறைந்த வைட்டமின் என்ன அர்த்தம்?

உயர் basophil வயது சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் இரத்த வெள்ளையணுக்கள் ஹை BASOPHIL வகை இரத்த டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற கலாச்சாரம் வயது நிலை உயர் Basophil வகை இரத்த சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் என்ன அர்த்தம்? (% WBC) -

ஆண் ரத்த பரிசோதனையில் இரும்புச்சத்து குறைபாடு ஆண்கள் குறைந்த டி.எஸ்.ஐ விளைவு என்ன அர்த்தம்?

பெரியவர்கள் குறைந்த இலவச ட்ரியோடோதைரோனைன் (fT3) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் ?

பெண் நடுப்பகுதியில் மஞ்சட்சடல உயர் progesterne சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் ஹை PROGESTERNE டெஸ்ட் விளைவாக குறிப்பிடுகிற கலாச்சாரம் என்ன அர்த்தம் பெண் நடுப்பகுதியில் மஞ்சட்சடல நிலை உயர் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள்?

உயர் செயல்படுத்தப்படுகிறது பகுதி thromboplastin நேரம் (aptt) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் உயர் இயக்கப்பட்டது பகுதி thromboplastin நேரம் (APTT) சோதனை விளைவாக குறிப்பிடுகிற மதிப்புகள் அர்த்தம் என்ன நிலை என்ன?

en  hr  af  ar  az  bg  ca  cs  da  de  el  es  et  fa  fi  fr  he  hi  ht  hu  hy  id  is  it  ja  ka  ko  lt  lv  mk  ms  nl  no  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  sw  ta  th  tr  uk  vi  zh  zht  
Copyright (C):Online press. All rights reserved.

We use "Cookies" for better user experience. By proceeding to use this page you approve our Cookie policy.

Close this notice Find out more